Hållbarhet

Vår viktigaste uppgift är att aktivt bidra till att fler ställer bilen och väljer att resa kollektivt. För att göra det gemensamma resandet med tunnelbana, pendeltåg och snabbtåg attraktivt fokuserar vi mycket på att förbättra punktlighet, service och trygghet för resenärerna.

MTR:s hållbarhetsmål

Bild: MTR Nordic:s hållbarhetsmål

MTR är Sveriges största tågbolag räknat i antal resenärer, då en miljon stockholmare är beroende av den spårbundna kollektivtrafiken. Betydelsen av dessa resor som dagligen görs i Stockholmsregionen har stor effekt på miljön. Genom att välja bort bilen och ta tunnelbana eller pendeltåg i stället går det att minska sitt totala koldioxidavtryck med ungefär en fjärdedel.

Även om spårtrafiken är ett av de mest klimatsmarta sätten att resa på, finns det områden inom verksamheterna där det går att göra mer skillnad för klimatet. I vår hållbarhetsstrategi arbetar vi aktivt med minska samtliga bolags klimatpåverkan genom att bland annat ta ett större grepp om energieffektivisering av depåer, pendeltågsstationer och tåg, ersätta samtliga tjänstefordon till fossilfria bilar och minska koldioxidutsläpp vid tjänsteresor.

Inom området för social hållbarhet arbetar vi, sedan lång tid tillbaka, aktivt med integration genom bland annat närvaro och rekrytering under Järvaveckan. Utöver att frsätta det arbetet kommer vi nu också lägga stor vikt vid att utveckla bolagens jämställdhets- och mångfaldsarbete.

Vi har också formulerat ett antal policydokument som ger vägledning för vårt arbete. Här kan du ta del av vår Kvalitetspolicy, vår Likabehandlingspolicy, vår Hälso- och arbetsmmiljöpolicy, samt vår Hållbarhetspolicy. Här kan du också läsa vår Tjänstekvalitetsrapport för 2018.

Senast uppdaterad: 2019-12-04