Utgångspunkt i de globala målen

Vi är sedan länge medlemmar i FN Global Compact och en stark förespråkare för dess tio principer som är del av vår uppförandekod, vår Code of Conduct. Vi arbetar även med de globala målen och ser att vi kan bidra stort på flera områden, inte minst till mål 11 att skapa hållbara städer och samhällen.

FN:s Globala mål för hållbar utveckling

Just den spårbundna kollektivtrafiken ser vi som en förutsättning för att skapa hållbara städer. Utöver det värde som vi skapar för våra resenärer genom att snabbt och smidigt kunna ta sig till arbete, skola och andra aktiviteter skapar kollektivtrafiken även stora indirekta värden. Ett tydligt exempel på det är att fastighetspriser i närhet till kollektivtrafik tenderar att vara högre. Kollektivtrafiken medverkar också till att minska trängseln för övriga trafikanter och bidrar till ökad trafiksäkerhet. Den minskade miljö- och klimatpåverkan som det innebär att åka med kollektivtrafiken jämfört med bilåkande är även en viktig faktor.

Policydokument
Följande policydokument vägleder oss även i vårt arbete. Här kan du ta del av vår Likabehandlingspolicy, vår Hälso- och arbetsmiljöpolicy, samt vår Kvalitets- och hållbarhetspolicy.

Senast uppdaterad: 2024-01-31