Att leda utevcklingen - ett mål i sig

Även om spårtrafiken är ett av de mest klimatsmarta sätten att resa på, finns det områden där vi kan göra mer för att minska vår påverkan på klimatet. Som en del av vår hållbarhetsstrategi har vi valt att fokusera på att minska våra bolags klimatpåverkan genom att bland annat ta ett större grepp om energieffektivisering av depåer, pendeltågsstationer och tåg, ersätta samtliga tjänstefordon till fossilfria bilar och minska koldioxidutsläpp vid tjänsteresor.

miljö- och klimatarbete

Som ett led i det arbetet har vi höjt våra målsättningar genom att ansluta oss till SBTi och satt utmanande mål för att reducera våra koldioxidutsläpp. Detta för att påskynda arbetet med att minska den globala uppvärmningen som vi alla måste möta tillsammans. Vi jobbar ständig  för att reducera våra koldioxidutsläpp genom att förlänga våra tågs livslängd, elektrifiera bilparken, minska energiåtgången och välja el från förnybara källor. I våra ökade ambitioner spelar även våra leverantörer en stor roll. För att maximera vår positiva påverkan samverkar och kravställer vi för att även deras målsättningar ska kunna bli ambitiösare.

Senast uppdaterad: 2022-10-19