Minska miljö- och klimatpåverkan

Även om spårtrafiken är ett av de mest klimatsmarta sätten att resa på, finns det områden där vi kan göra mer för att minska vår påverkan på klimatet. Som en del av vår hållbarhetsstrategi har vi valt att fokusera på att minska våra bolags klimatpåverkan genom att bland annat ta ett större grepp om energieffektivisering av depåer, pendeltågsstationer och tåg, ersätta samtliga tjänstefordon till fossilfria bilar och minska koldioxidutsläpp vid tjänsteresor.

MTRX tåg kör över bro

2017 antog riksdagen ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige som innehåller nya klimatmål, en klimatlag och ett klimatpolitiskt råd som baseras på en överenskommelse inom Miljömålsberedningen. Det klimatpolitiska ram-verket är den viktigaste klimatreformen i svensk historia och ger de långsiktiga förutsättningarna som är nödvändiga för att genomföra den omställning som behövs för att kunna lösa klimatutmaningen.

En av de största utmaningarna som identifierades till 2030 är att nå klimatmålen inom transportsektorn. En av målsättningarna är en 70 procent minskning av koldioxid från 2010 till 2030.

Det togs fram en handlingsplan med förslag på åtgärder för att ställa om till mer effektiva fordon, fossilfria drivmedel och överflyttning till järnväg och sjöfart liksom ökad andel cykel-, gång- och kollektivtrafik. I dagsläget står kollektivtrafiken, gång och cykel enbart för 20 procent av den svenska befolkningens totala färdsträcka, vilket nästintill behöver fördubblas för att nå målen för fossiloberoende trafik 2030.

Vi på MTR ser det som en av våra viktigaste uppgifter att medverka till denna måluppfyllnad. När du reser med oss är klimatpåverkan minimal eftersom resor med tunnelbana, pendeltåg och MTRX fjärrtåg är väldigt energieffektiva transporter i sig. Dessutom drivs all vår verksamhet enbart med förnybar el.

Senast uppdaterad: 2021-06-30