Integritetspolicy MTR

MTR Nordic AB (”MTR”) värnar om din personliga integritet. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Hur vi Behandlar dina personuppgifter

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (dvs. tillsammans med andra uppgifter) kan kopplas till dig, t.ex. namn, bild, personnummer, IP-adress.

Behandling är i princip varje åtgärd som vidtas med dina personuppgifter, t.ex. insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

I det här avsnittet förklarar vi hur dina personuppgifter används.

 

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi behandlar personuppgifter som kommer från olika källor:

 

Uppgifter som du själv lämnar till oss, t.ex.:

 • Namn och kontaktuppgifter (e-post, telefonnummer etc.)
 • Korrespondens när du kontaktar oss (e-post, brev etc.)
 •  

Uppgifter som vi skapar eller som genereras när du besöker webbplatsen, t.ex.:

 • Din IP-adress och information om dina besök på vår webbplats, som insamlas genom så kallade cookies. För mer information om hur vi använder cookies, se vår cookiepolicy på www.mtrnordic.se/villkor-och-policys/cookies/.

 Uppgifter som samlas in från annan (gäller Hittegodshantering):

 • Adressuppgifter hämtas från SPAR (Statens personadressregister).

För vilka ändamål använder vi dina personuppgifter?

Vi behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagsstiftning. Det innebär att varje behandling sker med stöd av en så kallad rättslig grund. I de flesta fall grundar sig behandlingarna på en intresseavvägning eller samtycke. Om vi behandlar dina personuppgifter för något ändamål som kräver ditt samtycke, kommer vi att inhämta ditt samtycke innan sådan behandling påbörjas. 

Nedan följer exempel på ändamål som vi behandlar dina personuppgifter för, och med stöd av vilken rättslig grund det sker.

 

Kommunikation med dig

Vi behandlar dina personuppgifter i samband med kommunikation med dig, t.ex. i samband med att du via hemsidan kontaktar oss för att göra en ansökan om film- och fototillstånd eller för att prenumerera på vår rekryteringstjänst eller på utskick av våra pressmeddelanden.

Rättslig grund:Samtycke

 Lagringsperiod: Personuppgifter avseende ansökan om film- och fototillstånd sparas tills ansökan är behandlad och avslutad. För prenumerationer sparas uppgifterna så länge prenumerationen pågår.

Kamerabevakning (om du besöker vår Hittegodsavdelning)

 Vi behandlar dina personuppgifter i samband med den kamerabevakning som sker genom inspelning av rörliga bilder från fasta kameror vid kunddisken på vår Hittegodsavdelning på adress Klara Östra kyrkogata 6. Ändamålen med kamerabevakningen är; att förebygga och försvåra brottsliga gärningar inom hittegodsavdelningens lokaler; att skydda besökare och personal; att skydda hittegodsavdelningens egendom från brott och olyckor samt att kunna lämna information till myndigheter för att utreda misstänkta brott.

 Rättslig grund: Intresseavvägning. MTR Tunnelbanan AB: s behov av att skydda besökare och personal samt Hittegodsavdelningens egendom från brott och olyckor får anses väga tyngre än den enskildes integritet.

 Lagringsperiod: Det inspelade materialet lagras i maximalt 60 dagar. 

 

Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till följande mottagare:

 • Något av bolagen inom koncernen MTR Nordic AB, t.ex. för vidare hantering av film- och fototillstånd och prenumerationer
 • Externa samarbetspartners, både inom och utanför EU/EES, t.ex. för att tillhandahålla IT-tjänster samt för analyser eller statistik
 • Andra mottagare när det följer av lag eller myndighetsbeslut

Bolag som hanterar personuppgifter för vår räkning får alltid ingå ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal med oss i syfte att vi ska kunna säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter hos våra samarbetspartners och leverantörer. Vi lämnar endast ut personuppgifter för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in dem.

 Om vi använder samarbetspartners och leverantörer utanför EU/EES, vidtar vi särskilda skyddsåtgärder, t.ex. tecknar avtal som inkluderar de standardiserade modellklausuler för dataöverföring som antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats. 

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi skyddar dina personuppgifter genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Cookies

När du besöker vår webbplats, kan vi också samla in information och uppgifter om dig genom att använda så kallade cookies. För mer information om hur vi använder cookies, se vår cookiepolicy på www.mtrnordic.se/villkor-och-policys/cookies/.

 Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter i förhållande till oss. Om du vill utnyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna i nästa avsnitt. 

 • Rätt till tillgång (registerutdrag) – en rätt att få bekräftelse på och information om din personuppgiftsbehandling
 • Rätt till rättelse – en rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
 • Rätt till radering – en rätt att få uppgifter borttagna
 • Rätt till begränsning – en rätt att kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas, exempelvis om du motsätter dig uppgifters riktighet
 • Rätt till invändning – en rätt att invända mot behandling som baseras på intresseavvägning, t.ex. för direkt marknadsföring
 • Rätt till dataportabilitet – en rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till annan. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss. 

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen, har du även rätt att klaga till ansvarig tillsynsmyndighet (Integritetsskyddsmyndigheten).

Kontaktuppgifter

MTR Nordic AB är personuppgiftsansvarig för den behandling som utförs enligt denna integritetspolicy. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas, eller vill utöva någon av rättigheterna ovan, vänligen kontakta oss:

MTR

Data Protection Officer

Adress: Rålambsvägen 17, 112 59 Stockholm

E-post: personuppgifter@mtr.se 

Uppdateringar av integritetspolicyn

Denna integritetspolicy uppdaterades senast i december 2022 och kan komma att ändras. Om vi gör väsentliga ändringar i policyn kommer vi att informera om detta senast 30 dagar innan ändringen träder i kraft genom att publicera en ny version på vår webbplats.

Senast uppdaterad: 2022-12-12