Utökat samarbete för förbättrad pendeltågstrafik i Stockholm

2019-04-12 17:08

Idag skrev Trafikverket, SL och MTR under en avsiktsförklaring som ska säkra en förbättrad pendeltågstrafik i Stockholmsregionen.

Henrik Dahlin, MTR Pendeltågen, skriver under avsiktsförklaring med Trafikverket och SL.

Samarbetet manifesteras i en avsiktsförklaring, som skrevs under av Malin Holen och Roberto Maiorana, chef för verksamhetsområde Underhåll respektive Trafikledning på Trafikverket, Caroline Ottosson, förvaltningschef för Region Stockholms trafikförvaltning och vd AB SL samt Henrik Dahlin, vd MTR Pendeltågen AB.

- Målet med åtgärderna är att minska trafikstörningarna på pendeltågen genom förbättrad infrastruktur, förbättra hanteringen av trafiken under och efter störningar, samt att utveckla en tillförlitlig trafikinformation, säger Malin Holen på Trafikverket.

Totalt omfattar åtgärdsprogrammet fler än 20 åtgärder. Det handlar till exempel om ett utökat förebyggande underhåll på olika typer av komponenter på de platser som är särskilt belastade och har stor påverkan på resenärerna eller att förbättra skyltarnas funktion och informationen om alternativa resvägar vid störningar.

Under året kan nya åtgärder tillkomma, och andra falla bort, efter en systematisk prioritering av det som bäst bedöms kunna bidra till att målen för samverkan nås.

- Vår avsikt är att göra pendeltågen bättre för våra resenärer. För varje åtgärd finns en plan som anger ansvar, milstolpar och förväntade effekter. Planerna utgör grund för uppföljning, säger Henrik Dahlin, vd MTR Pendeltågen AB.

Parterna åtar sig att gemensamt och i respektive organisation verka för att åtgärderna genomförs, men det utökade samarbetet ersätter inte de ordinarie avtalsförhållanden som respektive part har.

- Vi tror att samarbetet är en nyckelfaktor för en förbättrad pendeltågstrafik och vi kommer gemensamt att följa upp att åtgärderna ger den effekt vi önskat och ger resenärerna en pålitligare pendeltågstrafik, säger Caroline Ottosson, chef för trafikförvaltningen inom Region Stockholm.

Senast uppdaterad: 2019-12-06