Stabil utveckling för pendeltågen – nu ännu punktligare och med fler nöjda resenärer

2020-02-24 14:13

I januari var närmare 96 av 100 pendeltåg punktliga*. Detta innebär att den positiva trenden för punktligheten från 2019 fortsätter in i januari. Samtidigt har pendeltågen fler nöjda resenärer, där kundnöjdheten för januari landade på 79 procent i SL:s mätning.

Resenär som åker pendeltåg

För 2019 landade pendeltågens punktlighet på 93,6 procent. Det är cirka 4 procentenheter högre än 2018 och fjolåret blev därmed det punktligaste året sedan millennieskiftet. Samtidigt ökade antalet påstigande med 13 miljoner under förra året. Från 107 miljoner resor per år under 2018 till 120 miljoner resor per år 2019.

Även kundnöjdheten förbättrades på samtliga pendeltågslinjer under 2019 jämfört med 2018. Antalet nöjda resenärer steg från 63 procent till 73 procent 2019. De linjer som har den största positiva förändringen är Uppsala (+15) och Kungsängen (+12).

– Det är mycket glädjande att vi ser en fortsatt positiv trend för pendeltågens punktlighet samtidigt som det görs fler resor. Extra kul att punktligheten också ökat när allra flest reser med oss, det vill säga under vardagar och i rusningstid, säger Henrik Dahlin, vd MTR Pendeltågen och fortsätter:
Även om punktligheten har ökat så har vi stor förståelse för att det finns många som påverkas av förseningar. Vi arbetar för att förbättra punktligheten ytterligare, minska antalet trafikstörningar och att ge bättre information i de störda lägena och vi kommer inte att vara nöjda innan många fler av våra resenärer är nöjda, säger Henrik Dahlin.

I januari var 95,6 procent av pendeltågen punktliga. Det är den punktligaste månaden sedan MTR tog över driften 2016 och den näst bästa månaden för pendeltågen på den här sidan millennieskiftet. Punktligheten ökade på både vardagar och helger samt under morgon- och eftermiddagsrusning både i jämförelse med föregående månad och samma månad förra året.
 

Punktligheten för pendeltågen de senaste månaderna. GM12 är det genomsnittliga värdet för de senaste tolv månaderna. 

Infrastruktur, olyckor och obehöriga i spår påverkar punktligheten mest
Månadens punktlighet påverkades främst av infrastrukturfel samt olyckor/tillbud och yttre faktorer, som tillsammans stod för 7 av 10 förseningar. 47,4 procent av förseningarna berodde på fel i infrastrukturen. De främsta orsakerna var signal- och spårledningsfel följt av spårväxelfel. Nära en tredjedel av förseningarna inom kategorin uppstod den 24 januari då ett omfattande signalfel inträffade i Huddinge.

22,6 procent av förseningarna berodde på olyckor/tillbud och yttre faktorer, vilket är en minskning jämfört med föregående månad. Dagen med störst förseningar inom kategorin var den 20 januari där orsaken var obehöriga i spår vid Upplands Väsby och Årstaberg.

Utveckling av pendeltågens punktlighet från november 2017 till december 2019. 

*Varje månad mäts punktligheten i pendeltågstrafiken. För pendeltågen räknas ett tåg som punktligt om det ankommer och avgår inom tre minuter från utsatt tid. För övrig persontrafik på järnvägen räknas ett tåg som punktligt om det avgår inom fem minuter från utsatt tid.

Senast uppdaterad: 2020-02-24