Modernisering av pendeltågen – så har vi på MTR jobbat med lokförarnas arbetsmiljö

2023-04-21 15:43

Stockholms kollektivtrafik moderniseras kontinuerligt. För att i framtiden kunna erbjuda ett hållbart resande och fortsätta utveckla kollektivtrafiken, beslutade Trafiknämnden den 15 juni 2021 att med hjälp av nya tekniska verktyg (kameror och monitorer) möjliggöra att lokföraren får fullt ansvar för dörrstängning på pendeltågen.

Pendeltåg på station

MTR har efter beslutet i Trafiknämnden fått i uppdrag att genomföra moderniseringsprojektet, på uppdrag av Trafikförvaltningen (SL).

Beslutet innebär att rollen som tågvärd kommer försvinna, då förändringen möjliggör att tågvärdens arbetsuppgifter ersätts av ny teknik eller omfördelas på andra roller. Alla tågvärdar har erbjudits nya roller inom MTR-koncernen med bibehållen lön.

Säkerhet och arbetsmiljö för lokförare

MTR har i egenskap av arbetsgivare ansvaret för arbetsmiljön för lokförarna ombord på pendeltågen. Både arbetsmiljö och säkerhet har varit i fokus under hela processen med att ta fram en teknisk och operationell lösning för att köra pendeltågen utan en tågvärd ombord.

Under arbetets gång har vi genomfört riskanalyser och hanterat identifierade risker i enlighet med CSM-RA, vilket är ett lagkrav enligt EU-förordning för säkerhetsarbetet på hela det europeiska järnvägsnätet. Vi har under projektet genomfört över 20 riskanalyser och riskbedömningar tillsammans med våra skyddsombud där minst ett skyddsombud från varje fack varit med. De risker som upptäckts har då hanterats genom olika åtgärder.  

Den framtagna lösningen har även granskats av oberoende part på uppdrag av MTR år 2022 och ytterligare en gång i början av 2023 på uppdrag av den nya regionmajoriteten i Trafiknämnden.

 

Även Arbetsmiljöverkat har granskat arbetsmiljön och kommit fram till att tillräckliga åtgärder har vidtagits för att säkra arbetsmiljön för lokförarna.

Sedan den 5 december, då vi på uppdrag av trafikförvaltningen påbörjade framförande av pendeltåg utan en tågvärd ombord, har inte fler incidenter rapporterats än tidigare.

Senast uppdaterad: 2023-09-27