Att medverka i en fotografering för MTR

Har du medverkat vid en fotografering för oss på MTR och syns i bild? Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med modellavtal och hur du går tillväga om du vill återkalla ditt samtycke till att bilder där du medverkar används.

Tunneltågförare i C20

Den som medverkar vid en fotografering för MTR och syns i bild får alltid skriva på ett modellavtal, också kallat modellrelease. I modellavtalet anger personen själv hur bilden får användas - internt, externt eller båda samt om namn får användas i anslutning till bilden.

Med internt avses till exempel MTR:s intranät, trycksaker för medarbetare, presentationer och andra saker som enbart MTR:s medarbetare tar del av. Med externt avses till exempel MTR:s hemsida, sociala medier, pressreleaser, nyhetsartiklar, trycksaker och andra saker som är synligt för allmänheten.

Den som medverkar i bild för MTR har alltid rätt att begära att bilden slutar att användas, det vill säga återkalla sitt samtycke. När du väljer att återkalla ditt samtycke innebär det att vi tar bort bilden ifrån vår bildbank för att förhindra vidare användning och från andra platser där bilden kan finnas publicerad, till exempel hemsida och intranät. Det innebär också att vi inte publicerar nya trycksaker eller liknande med bilden, redan tryckt material kommer dock inte att förstöras.

Allt detta regleras i dataskyddsförordningen, vi är alltså skyllda enligt lag att följa det. Mer om dataskyddsförordningen, vilka rättigheter du har som medverkande på en bild och kontaktuppgifter för frågor eller om du vill återkalla en bild kan du läsa om nedan.

Kort om dataskyddsförordningen
Dataskyddsförordningen, eller GDPR, ersätter den tidigare Personuppgiftslagen och trädde i kraft den 28 maj 2018. GDPR står för General Data Protection Regulation. GDPR är en EU-förordning som ger organisationer större ansvar att skydda människors personuppgifter.

Dina rättigheter vid medverkan i bild enl. GDPR
Du ger ditt samtycke i relation till lag (1978:800) om namn och bild i reklam och till Dataskyddsförordningen (EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/679). MTR kommer att behandla dina personuppgifter, d.v.s. de fotografier där Du syns i bild, enligt lag. Enligt Dataskyddsförordningen har Du rätt

  • att begära tillgång till personuppgifter
  • till rättelse av dina personuppgifter
  • till radering av personuppgifter (som inte måste finnas av olika skäl)
  • att begära begränsning av behandling av dina personuppgifter
  • invända mot behandling av dina personuppgifter
  • till dataportabilitet
  • att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten, för närvarande Datainspektionen
  • att återkalla samtycke

Vill du återkalla ditt samtycke vid fotografering?
Hör av dig till kommunikationsavdelningen@mtr.se

Har du övriga frågor om hur MTR jobbar med GDPR?
Vänd dig till personuppgifter@mtr.se

För mer information om GDPR generellt:
https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/

Senast uppdaterad: 2020-10-14