Hållbarhetsåret 2023

2023 var ett år då vi arbetade med att minska våra CO2-utsläpp, fortsatte att utbilda lokförare genom vår yrkeshögskola och genom egna utbildningar, MTRX hade nöjdast kunder inom tågtrafiken för sjunde året i rad och vi bidrog till integrationen genom nya och förfinade arbetssätt för rekrytering – samt mycket mer.

Läs hållbarhetsrapporten här.

Hållbarhetsåret i sammanfattning

Vi arbetar med att minska våra CO2-utsläpp
Vi har högt uppsatta mål för vårt eget klimatarbete. Utifrån våra vetenskapligt baserade klimatmål, godkända av Science Based Target initiative, fortsatte vi att reducera vårt klimatavtryck under 2023. Vi arbetar också systematiskt för att reducera användningen av energi, minimera förbrukningen av kemikalier och minska avfallet och använder förnybar el i våra verksamheter.

Vi får fler att resa kollektivt
Vår största möjlighet till direkt positiv klimatpåverkan är att bidra till att allt fler väljer att resa kollektivt, i stället för att ta bilen eller flyget. Då krävs det att vara det bästa alternativet i resenärers vardag och leverera trygghet, punktlighet och kvalitet under hela deras resa. Som MTRX, som för sjunde året i rad hade nöjdast resenärer bland alla tågbolag enligt Svenskt Kvalitetsindex. Och som MTR Tunnelbanan, där kundnöjdheten under året legat på hög och stabil nivå.

Vi utvecklar branschen och bidrar till positiv utveckling i samhället
Vi är fast beslutna att göra hela järnvägsbranschen mer attraktiv och hållbar och därför stolta över att vara en aktiv del av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. För att minska den nationella lokförarbristen utbildade vi lokförare både genom vår egna lokförarutbildning och genom vår yrkeshögskoleutbildning som vi bedrivit sedan 2017. Under 2023 examinerades 55 nya lokförare.

För att bidra till en positiv utveckling i samhället engagerar vi oss lokalt, exempelvis genom att delta i lokala samverkansforum för trygghet. MTR deltog också på Järvaveckan igen, med fokus på rekrytering. Närmare 40 nya kollegor rekryterades på plats, efter att ha genomgått snabbintervjuer. Inom rekryteringen har även infört ett AI-baserat verktyg som gör ett första urval av kandidater till tjänster med många sökande. Alla kandidater utvärderas enligt samma kriterier, vilket garanterar en mer inkluderande process när varken namn, ålder, utseende eller andra irrelevanta aspekter riskerar att påverka bedömningen.

Vi vet att en arbetsplats präglad av mångfald ger många positiva effekter i verksamheten, bland annat förstår vi våra resenärer bättre, samtidigt som vi ökar vår innovationskraft och kreativitet.

Senast uppdaterad: 2024-07-05