Minska miljö- och klimatpåverkan

Även om spårtrafiken är ett av de mest klimatsmarta sätten att resa på, finns det områden där vi kan göra mer för att minska vår påverkan på klimatet. Som en del av vår hållbarhetsstrategi har vi valt att fokusera på att minska våra bolags klimatpåverkan genom att bland annat ta ett större grepp om energieffektivisering av depåer, pendeltågsstationer och tåg, ersätta samtliga tjänstefordon till fossilfria bilar och minska koldioxidutsläpp vid tjänsteresor.

Tunnelbana i sommarsmiljö

På ett nationellt plan finns sedan 2017 ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige som innehåller nya klimatmål till 2030, 2040 och 2045, en klimatlag och ett klimatpolitiskt råd. För transportsektorn är det prioriterat att arbeta mot att minska koldioxidutsläppen med 70 procent från 2010-2030. För oss är det självklart att vi gör vårt yttersta för att nå detta mål.

Under 2019 initierades flera projekt med fokus på att minska energianvändningen och fasa ut fossila bränslen. För året minskade vårt koldioxidavtryck med hela 38 procent, vilket bland annat beror på minskade utsläpp från ersättningstrafik, en ökning av andelen förnybart bränsle, från 45 till 61 procent, och en omställning till att enbart använda förnybar energi i hela verksamheten. Som ett naturligt steg i arbetet att minska klimatpåverkan anslöt vi oss också till Fossilfritt Sverige och antog samtidigt Transportutmaningen med löfte om att senast till 2025 endast utföra och köpa fossilfria inrikestransporter. Vi har också nyligen anslutit oss till Science Based Targets Initiative, vilket innebär att vi sätter forskningsbaserade mål för reduktion av våra koldioxidutsläpp.Transportutmaningen 2025

Senast uppdaterad: 2021-06-29