Hållbarhet för oss

MTR har höga ambitioner för kvalitet, miljö och hållbarhet. Hela vår verksamhet bygger på att öka resandet med spårburen trafik, vilket i sig är ett viktigt bidrag till ett mer hållbart samhälle. Vi gör det gemensamma resandet med tunnelbana, pendeltåg och snabbtåg attraktivt genom att aktivt arbeta med punktlighet, utmärkt service och trygghet.

För oss är det också viktigt med en öppen företagskultur som präglas av ömsesidig respekt där våra medarbetare är engagerade och bidrar till verksamhetens ständiga utveckling. För att kunna investera i förbättringar som utvecklar verksamheten och erbjuda våra medarbetare en attraktiv arbetsplats behöver vi en lönsamhet som gör att vi har en sund finansiell situation över tid.

 

Balansplattan

Hållbar utveckling för oss handlar också om att vara en förebild för andra genom våra ambitioner och handlingar och hållbarhetsarbetet ska genomsyra aktiviteter i alla delar av vår dagliga verksamhet. Vårt verktyg balansplattan med säkerheten i centrum och hållbarhet som omsluter alla delarna stödjer oss i detta arbete. Vi menar att vi inte ensidigt kan fokusera på ett område i balansplattan, utan hela tiden behöver balansera mellan de olika delarna, men utan att någonsin göra avkall på säkerheten.  

  

Vi har också formulerat ett antal policydokument som ger vägledning för vårt arbete. Här kan du ta del av vår Kvalitetspolicy, vår Likabehandlingspolicy, vår Hälso- och arbetsmmiljöpolicy, samt vår Hållbarhetspolicy.

Vårt hållbarhetsarbete delar vi upp i tre delar; ekologisk hållbarhet, sociala hållbarhet och ekonomisk hållbarhet och du kan läsa mer om dessa tre delar till höger. Vi tar även fram en hållbarhetsredovisning varje år. Den senaste avseende år 2018 finner du här. Äldre hållbarhetsredovisningar finns att läsa och ladda ned här.

Här kan du också läsa vår Tjänstekvalitetsrapport för 2018.

Under 2019 har vi tagit fram en ny hållbarhetsstrategi med koncernövergripande mål inom hållbarhet som sträcker sig mellan 2020 och 2025. Vårt hållbarhetsarbete innefattar fjorton områden där vi i strategin har valt att kraftsamla inom två: Minskad energianvändning och klimatpåverkan samt Tillvaratagande av kompetens och mångfald. Några exempel på mål är att vi till 2023 ska ha en helt fossilfri fordonsflotta, till 2024 ska vi ha en jämn könsfördelning i våra ledningsgrupper och till 2025 ska vi ha minskat vår energianvändning med 15 procent.

Under 2019 har vi även anslutit oss till initiativet Fossilfritt Sverige med syfte är att bidra till att påskynda omställningen till fossilfria bränslen och minska vår klimatpåverkan. Dessutom antar vi Transportutmaningen, med löfte om att senast till 2025 endast utföra och köpa fossilfria inrikestransporter.

 Transportutmaningen

Senast uppdaterad: 2019-10-08