Regler för film och foto i tunnelbane- eller pendeltågsmiljö

Vänligen läs igenom våra regler innan du söker tillstånd.

 1. TV-inspelningar, filminspelningar, fotografering och annan dylik verksamhet inom tunnelbanans- eller pendeltågens område får endast ske efter tillstånd av MTR.
 2. Den som erhåller tillstånd för inspelning (tillståndshavare) skall rätta sig efter anvisningar och tillsägelser som meddelas av MTR och dess personal.
 3. Inspelning och/ eller fotografering får ej störa tågtrafiken eller annan verksamhet som pågår inom tunnelbanans- eller pendeltågens område.
 4. Inspelning och/ eller fotografering får ej störa resenärerna, MTR anställda eller andra som vistas inom tunnelbanans- eller pendeltågens område.
 5. Inspelning och/ eller fotografering får inte ske närmare plattformskanten än en meter.
 6. Det åligger tillståndshavaren att särskilt tillse att inspelning och/ eller fotografering ej skymmer eller bländar tåg- eller lokförarens  siktlinje.
 7. Inspelning och/ eller fotografering får inte ske på ett sätt som innebär intrång i resenärernas eller andra personers integritet.
 8. Tillståndshavare får inte beträda spårområde eller andra områden och utrymmen som inte är upplåtna för allmänheten.
 9. Tillståndshavaren är ansvarig för all skada som drabbar MTR, MTR:s anställda, resenär eller annan i anledning av inspelningsverksamheten såvida inte tillståndshavaren kan visa att skadan vållats av annan än tillståndshavaren.
 10. Tillståndshavaren är skyldig att teckna och vidmakthålla ansvarsförsäkring. Kopia av försäkringsbrev skall utan anmodan överlämnas till MTR.
 11. MTR är inte i något avseende ansvarigt för tillståndshavarens verksamhet. Det åligger tillståndshavaren att handlägga alla frågor i anslutning till verksamheten.
 12. Tillståndshavaren är skyldig att noggrant följa bestämmelserna om ordning och säkerhet i kollektiv persontrafik i 4 kap ordningslagen (1993:1617) samt bestämmelser i andra lagar och författningar som är tillämpliga.
 13. Tillståndshavaren är skyldig att erlägga ersättning till MTR för de kostnader som MTR förorsakas med anledning av tillståndshavarens verksamhet inom tunnelbanans- eller pendeltågens område. Ersättningens storlek fastställs av MTR och beloppet ska erläggas på tid som MTR bestämmer.
 14. Tillståndshavaren är skyldig att omedelbart avbryta inspelningsverksamhet och/ eller fotografering om MTR begär det.
 15. Tillståndshavaren ansvarar gentemot MTR för sina anställdas verksamhet och för utomstående som tillståndshavaren anlitar i anledning av verksamheten. Vad som i dessa bestämmelser sägs om tillståndshavaren gäller även tillståndshavarens anställda och utomstående som anlitas av tillståndshavaren.
 16. Tillståndshavaren är skyldig att innan inspelning och/ eller fotografering påbörjas utkvittera och ta del av dessa bestämmelser.

Senast uppdaterad: 2023-08-24