Minskad energianvändning och koldioxidiavtryck

Vår målsättning är att senast till år 2025 minska koldioxidutsläppen med minst 50 procent från basår 2018.

Tunnelbana i Rissnedepån

All vår el  till våra tåg och byggnader kommer från  100 procent förnybara källor. Det innebär att vår trafik har ett mycket lågt koldioxidavtryck. Som stor elanvändare förstår vi att vår elkonsumtion har reell påverkan på energisystemet. När vi minskar vår elanvändning innebär det att mindre el behöver produceras vilket hjälper till att fasa ut icke förnybar elproduktion. Även om en kWh förnybar el har minimalt koldioxidavtryck är det ändå alltid bättre med en kWh som inte behöver produceras. Detsamma gäller för fjärrvärme, där vi genom miljöavtal också har ett relativt lågt koldioxidavtryck.

Under 2020 har vi minskat vårt koldioxidavtryck med 61,5 procent från basår 2018 och har därmed nått det mål som vi satte upp. För att öka ambitionen ytterligare och reducera våra koldioxidutsläpp i linje med Parisavtalet har vi under 2020 som första nordiska trafikoperatör anslutit oss till Science Based Targets initiative. Det innebär att vi sätter upp forskningsbaserade mål för reduktion av koldioxidutsläppen för att bidra till att vi håller oss under 1,5 graders uppvärmning och vår nya målsättning är därför att minska koldioxid-utsläppen med ytterligare 40 procent från 2019.

Koldioxidutsläpp
På grund av pandemin har koldioxidutsläppen från tjänsteresor minskat avsevärt, från 128 ton till elva ton. Men det är inte enbart pandemins förtjänst. Före pandemin infördes en ny resepolicy för tjänsteresor som syftar till att minska antalet tjänsteresor med flyg.

Den största bidragande faktorn till minskningen av koldioxidutsläpp är fjärrvärmeområdet. Det beror på att användningen av fjärrvärme minskat genom olika energieffektiviseringar och varmare väder under 2020 jämfört med tidigare år, men även på att emissionsfaktorn för att beräkna gram koldioxid per kWh har minskat för att leverantörerna har ställt om och bland annat slutat att bränna kol.

Minskad energianvändning
Mycket har gjorts under 2020 som har lett till att vår energiintensitet har minskat med 5,7 procent. Vi har anställt en energispecialist som arbetat intensivt med att minska vår energiförbrukning genom flera energibesparingsprojekt tillsammans med Trafikförvaltningen och våra driftentreprenörer. Den minskade energiintensiteten beror till största delen av effektiviserad och optimerad energianvändning genom att justera inställningar och åtgärda fel. Vi ställer även upp en del av pendeltågens och MTRX tåg i energisparläge när de inte används. Vi har effektiviserat ventilationen i våra depåer och stationer med bland annat sensorer som känner av luftföroreningar vilket gör att vi sparar mycket fjärrvärme och energi. Den totala energianvändningen för 2020 var 442,9 GWh vilket är en liten minskning från 2019 men då har även en depå tillkommit samt trafiken ökat med ca 5 procent.

Energiindex
Under året togs ett energiindex fram för att påvisa energieffektiviteten i organisationen. Energiindexet består av kWh/km för tåg samt faktisk el- och fjärrvärmeanvändning för de byggnader och stationer som vi kan påverka. 87 procent av vår totala energianvändning går till våra tåg. Vi mäter energiindexet för fordon i kWh/km för att vi ska kunna sätta mål som inte påverkas av hur mycket trafik vi kör eller när vi utökar verksamheten. Målet för 2025 är satt till en minskning på 15 procent mot basår 2018. 9 procent av den totala energianvändningen går till el i byggnader och 4 procent går till fjärrvärme. Vi har därför klimatkorrigerat vårt energiindex för att det inte ska påverkas av skiftande väder.

Senast uppdaterad: 2021-06-29