Förbättrad avfallshantering

Liksom all verksamhet ger även vår, upphov till olika typer av avfall. De största och viktigaste avfallsmängderna uppstår vid tågunderhåll vid våra depåer.

Man slänger avfall i kärl

Utöver avfall som exempelvis trä, metallskrot och wellpapp genereras farligt avfall som spillolja, elektronikskrot, förorenat tvättvatten, kemikalie-rester och slam från oljeavskiljare. Vi har tydligt uppmärkta kärl för att det ska vara enklare att sortera rätt. Om möjligt skickar vi våra äldre datorer och mobiltelefoner för återbruk genom en underleverantör.

Under 2020 kom nya lagkrav om verksamheters skyldighet att rapportera uppgifter om farligt avfall till Naturvårdsverkets avfallsregister. Vi genomför rapporteringen med hjälp av våra avfallsentreprenörer. Samtliga avfallsmängder rapporteras också årligen till Trafikförvaltningen.

 

Senast uppdaterad: 2021-06-29