Hållbarhetsåret 2019

2019 antog vi på MTR en ny hållbarhetsstrategi med målsättningar som ska bidra till att länka samman och utveckla hållbara samhällen. Vid en summering av året går det att konstatera att vi har levererat en stabil produktion för samtliga trafikslag med rekordhöga siffror gällande punktlighet, minskat klimatpåverkan och tagit ett kliv framåt för att utveckla bolagens jämställdhets- och mångfaldsarbete.

Tillsammans med vår uppdragsgivare Trafikförvaltningen arbetar vi aktivt för att få fler att ställa bilen och välja att resa kollektivt. För att fler ska välja att resa med oss behövs en hög punktlighet samtidigt som det måste vara ett attraktivt färdmedel. För 2019 landade den totala punktligheten för pendeltågen på 93,6 procent. Det är cirka 4 procentenheter högre än 2018 och fjolåret blev därmed det punktligaste året sedan millennieskiftet. Och det är inte bara pendeltågen som levererar en mer punktlig trafik. På de tio år som MTR ansvarat för tunnelbaneverksamheten i Stockholm har punktligheten gått från 93,5 procent till 97,8 procent för 2019.

För att uppnå en så hög punktlighet både för pendeltågen och tunnelbanan krävs ett strukturerat arbete inom hela verksamheten och god samverkan med Trafikverket och andra externa aktörer. Dessutom är en stabil fordonsutsättning ett måste, vilket vårt underhållsbolag MTR Tech ansvarar för.

Även MTRX fortsätter leverera en stabil trafik till alla de som reser på sträckan mellan Stockholm och Göteborg. MTRX är det tågbolag som har mest nöjda kunder i branschen och är punktligast av alla tåg- och flygbolag som trafikerar sträckan. Siffror för helåret 2019 visar att MTR Express uppnår en punktlighet om 79 % mätt som ankomst inom 5 minuter på sträckan Stockholm-Göteborg. Detta är ca 17 procentenheter bättre än den genomsnittliga punktligheten för flygbolagen på sträckan.

Hållbart i flera led
Även om spårtrafiken är ett av de mest klimatsmarta sätten att resa på, finns det områden inom verksamheterna där det går att göra mer skillnad för klimatet. Under 2019 initierades flera projekt med fokus på att minska energianvändningen och fasa ut fossila bränslen. För året minskade MTR:s koldioxidavtryck med hela 38 procent, vilket bland annat beror på minskade utsläpp från ersättningstrafik, en ökning av andelen förnybart bränsle, från 45 till 61 procent, och en omställning till att enbart använda förnybar energi i hela verksamheten. Som ett naturligt steg i arbetet att minska klimatpåverkan anslöt vi oss också till Fossilfritt Sverige och antog samtidigt Transportutmaningen med löfte om att senast till 2025 endast utföra och köpa fossilfria inrikestransporter.

En del i MTR:s hållbarhetsstrategi handlar om att utveckla bolagens jämställdhets- och mångfaldsarbete. Till år 2024 ska MTR ha en jämn könsfördelning i alla bolagens ledningsgrupper och minst 20 procent i ledningsgrupperna och 25 procent i stabsfunktionerna inklusive områdeschefer ska ha en internationell bakgrund*. Under 2019 vidareutvecklade MTR sitt tillvägagångssätt med en så kallad inkluderade rekrytering, där den arbetssökandes etnicitet, ålder och kön döljs för rekryteraren och under nästa år siktar bolaget på att minst 30 procent av alla slutkandidater för specialistroller ska ha internationell bakgrund.

 MTR Nordic Groups hållbarhetsmål.

*Med internationell bakgrund menas att personen är utrikes född eller är inrikes född med två utrikes födda föräldrar.

Senast uppdaterad: 2020-05-22