Behörighet och urvalsprocess

För att kunna söka till lokförarutbildningen vid MTR yrkeshögskola måste du ha grundläggande och särskild behörighet. Du måste också ta tre tester, läs mer nedan.

Behörighet – vem kan ansöka?

För att vara behörig att söka till en lokförarutbildning vid yrkeshögskolan måste du uppfylla grundläggande och särskild behörighet. Du behöver även genomgå tre tester. Det första är ett webbaserat problemlösningstest (test 1) som görs i direkt anslutning till ansökan under förutsättning att du uppfyller grundläggande och särskilda krav. Om du uppnår godkänd nivå på test 1, granskar vi din ansökan och bifogade underlag som styrker din grundläggande och särskilda behörighet. När granskningen är gjord hänvisas du till vår samarbetspartner för genomförande av ett yrkespsykologiskt test. Om du klarar det testet blir du anvisad till vår samarbetspartner för en hälsoundersökning. Du står själv för kostnaden av hälsoundersökningen och MTR Nordic står för de yrkespsykologiska testerna. Eventuellt behov av resor och andra uppkomna kostnader till och från det yrkespsykologiska testet samt hälsoundersökningen står du för själv.

Mer information om Transportstyrelsens krav finns i föreskrifterna TSFS 2011:58, TSFS 2011:60 och TSFS 2011:61.

Allmänna behörighetskrav för Yrkeshögskolan

För att ha grundläggande behörighet till Yrkeshögskolan och rätt att söka till en yrkeshögskoleutbildning måste du ha något av följande:

 1. En gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
 2. En svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1,
 3. Du är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Är du osäker på om du uppfyller de allmänna kraven är du välkommen att höra av dig till oss.

Särskilda förkunskaper för att söka till lokförare

Utöver de grundläggande kraven, krävs särskilda förkunskaper för att vara behörig att söka till lokförarutbildning. Följande fyra krav ska vara uppfyllda:

 1. Godkända gymnasiebetyg i svenska, engelska och matematik från svensk gymnasieskola, eller
  1. motsvarande kunskapsnivå i likvärdig svensk utbildning, t ex äldre gymnasieutbildning med lägst godkännandenivå G, eller
  2. utländsk utbildning, som motsvarar kunskapskrav enligt (a.) eller
  3. bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där behörig enligt motsvarande utbildning
 2. Goda kunskaper i svenska och engelska (lägst nivå 3 i svenska)
 3. I yrkespsykologisk undersökning uppfylla gällande krav på lämplighet
 4. Fysiska och medicinska krav säkerställs genom att en medicinsk och fysisk undersökning samt yrkespsykologiska tester (kognitiva och personlighetsmässiga faktorer) genomförs av läkare och psykologer som är godkända av Transportstyrelsen. Du står själv för kostnaden gällande hälsoundersökningen. MTR Nordic står för de yrkespsykologiska testerna.
 5. Ha fyllt 20 år innan utbildningen slutar.

Första urval
I direkt anslutning till ansökan, får du under förutsättning att du uppfyller grundläggande och särskilda krav, genomföra ett webbaserat urvalstest.

Yrkespsykologiskt test
Om du blir godkänd i urvalstestet blir du hänvisad till vår samarbetspartner för genomförande av det yrkespsykologiska testet.

Medicinsk undersökning
Om du klarar det yrkespsykologiska testet med godkänt resultat går du vidare i behörighetsprocessen och kommer att bli hänvisad till vår samarbetspartner för medicinsk och fysisk undersökning.

Språkligt test
Om du inte har svenska som modersmål kommer en språklig bedömning att genomföras genom ett samtal för att säkerställa att kraven uppfyllda. Detta sker under hela processen.

Reell kompetens
Om de tillgängliga kursplatserna inte kommer att fyllas av sökande som uppfyller samtliga behörighetskrav kommer reell kompetens att beaktas. Bedömningen av reell kompetens kommer att ske i relation till den brist på konkret behörighet som föreligger. Den reella kompetens som i dessa fall kommer att beaktas och även ligga till grund för bedömning är, i rangordning;

 1. yrkesverksam tid enligt modellen heltid
 2. erfarenhet inom järnvägsbranschen ger företräde
 3. erfarenhet inom yrke med liknande krav ger företräde
 4. erfarenhet inom tekniska yrken ger företräde.

Senast uppdaterad: 2018-01-29