Regler för film och foto i tunnelbanan

Vänligen läs igenom våra regler innan du söker tillstånd.

1. TV-inspelningar, filminspelningar, fotografering och annan dylik verksamhet inom tunnelbanans område får endast ske efter tillstånd av MTR Stockholm.

2. Den som erhåller tillstånd för inspelning (tillståndshavare) skall rätta sig efter anvisningar och tillsägelser som meddelas av MTR Stockholm och dess personal.

3. Inspelning och/ eller fotografering får ej störa tågtrafiken eller annan verksamhet som pågår inom tunnelbanans område.

 4. Inspelning och/ eller fotografering får ej störa resenärerna, MTR Stockholms anställda eller andra som vistas inom tunnelbanans område.

5. Inspelning och/ eller fotografering får inte ske närmare plattformskanten än en meter.

6. Det åligger tillståndshavaren att särskilt tillse att inspelning och/ eller fotografering ej skymmer eller bländar tågförarens siktlinje.

7. Inspelning och/ eller fotografering får inte ske på ett sätt som innebär intrång i resenärernas eller andra personers integritet.

8. Tillståndshavare får inte beträda spårområde eller andra områden och utrymmen som inte är upplåtna för allmänheten.

9. Tillståndshavaren är ansvarig för all skada som drabbar MTR Stockholm AB, MTR Stockholms anställda, resenär eller annan i anledning av inspelningsverksamheten såvida inte tillståndshavaren kan visa att skadan vållats av annan än tillståndshavaren.

10. Tillståndshavaren är skyldig att teckna och vidmakthålla ansvarsförsäkring. Kopia av försäkringsbrev skall utan anmodan överlämnas till MTR Stockholm.

11. MTR Stockholm är inte i något avseende ansvarigt för tillståndshavarens verksamhet. Det åligger tillståndshavaren att handlägga alla frågor i anslutning till verksamheten.

12. Tillståndshavaren är skyldig att noggrant följa bestämmelserna om ordning och säkerhet i kollektiv persontrafik i 4 kap ordningslagen (1993:1617) samt bestämmelser i andra lagar och författningar som är tillämpliga.

13. Tillståndshavaren är skyldig att erlägga ersättning till MTR Stockholm för de kostnader som MTR Stockholm förorsakas med anledning av tillståndshavarens verksamhet inom tunnelbanans område. Ersättningens storlek fastställs av MTR Stockholm och beloppet ska erläggas på tid som MTR Stockholm bestämmer.

14. Tillståndshavaren är skyldig att omedelbart avbryta inspelningsverksamhet och/ eller fotografering om MTR Stockholm begär det.

15. Tillståndshavaren ansvarar gentemot MTR Stockholm för sina anställdas verksamhet och för utomstående som tillståndshavaren anlitar i anledning av verksamheten. Vad som i dessa bestämmelser sägs om tillståndshavaren gäller även tillståndshavarens anställda och utomstående som anlitas av tillståndshavaren.

16. Tillståndshavaren är skyldig att innan inspelning och/ eller fotografering påbörjas utkvittera och ta del av dessa bestämmelser.

Senast uppdaterad: 2016-06-15